ฟรี E-book พื้นฐานการตลาดออนไลน์

การตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ สื่อดิจิตอล เป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าในรูปแบบต่างๆมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในยุคนี้  นักการตลาดจะต้องปรับตัวนำแนวคิดทางด้าน Digital Marketing มาปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภ และเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไปเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิตอล

ในฐานะที่ผม ชัชวาลย์ ทอดทอง ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ และเป็นวิทยากรทางด้านไอที รวมทั้งเป็นโปรเจคเมเนเจอร์ของ Digital Thailand (www.facebook.com/digitalthailandclub) มีความพร้อมที่จะนำพาทกคนไปสู่การเติมโตในดิจิตอล จึงได้รวมเนื้อหา Basic Online Marketing เพื่อให้ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน  Basic Online Marketing หรือนำแนวคิดด้าน Online  Marketing ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาดต่อไป

ขอบเขตเนื้อหา

Overview Online Marketing

E-Commerce การทำอีคอมเมิร์ซ ขายของออนไลน์ หรือ Website เพื่อเป็นเว็บหลัก

Search Engine Optimization ทำการตลาดผ่าน

customer segment การแบ่งส่วนตลาด

customer journey

Social Media Marketing การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์

– Facebook Marketing

– YouTube

– Line @

-การใช้ influencer เพื่อกระตุ้นการตลาด

สื่อ การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อนสื่อสารถึงลูกค้า

– Content Marketing

-Video Marketing

Online Advertising การทำโฆษณาออนไลน์ สำหรับการตลาดสมัยใหม่

– Facebook Ads

– Google AdWords

Reports การดูรายงานและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก

-การทำสิถิติ

-จัดแยกข้อมูล จัดกลุ่มลูกค้า

ดาวโหลดฟรี E-book ด้านล่าง